Oznámení protiprávního jednání – WhistleblowingOchrana oznamovatelů je s účinností od 17. 12. 2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie). Tato Směrnice rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Směrnice byla do českého právního řádu transponována zákonem o ochraně oznamovatelů s účinností k 1. 8. 2023.

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu;
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000, – Kč;
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie
 • Oznámení lze činit následujícím způsobem:
  • Telefonicky na čísle: 728 288 288
  • nebo elektronicky na adresu: info@akpicha.cz
  • v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby, přijímáme podání písemně v zalepené obálce s nápisem „neotvírat do vlastních rukou příslušné osoby“ popřípadě „WHISTLEBLOWING“,
  • prostřednictvím níže uvedeného formuláře,
  • externím oznamovacím kanálem prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, které zřídilo oznamovací systém, v rámci kterého mohou oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního oznamovacího systému https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/,
  • požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

Příslušnou osobou je stanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Václav Pícha
V případě jeho nepřítomnosti zastupující pověřenou osobou je stanoven: Mgr. Jaroslav Vích
Máte-li důvodné obavy z odvetného opatření, lze oznámení podat i anonymně. Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana.
Základní údaje
Ve formuláři musí být vyplněno vždy buď jméno, příjmení a datum narození oznamovatele, nebo jiný údaj, z něhož je možné dovodit totožnost oznamovatele.


Oznamované jednání

Kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Má znaky trestného činuMá znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 KčPorušuje tento zákonPorušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

Text oznámení


Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Beru na vědomí, že ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.