Poskytované služby

Prostřednictvím našich advokátů a spolupracujících advokátních kanceláří poskytujeme právní služby ve většině oborů práva, od civilního práva po právo trestní.

 • příprava, kontrola a revize všech typů smluv (kupní smlouvy, darovací, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy o smlouvě budoucí apod.)
 • uplatňování nároků ze smluv
 • převody nemovitostí včetně advokátní úschovy finančních prostředků a listin
 • vymáhání pohledávek, prověření dlužníků, kontrola insolvenčního rejstříku, pomoc v nalézacím i exekučním řízení
 • sepis právních rozborů a stanovisek
 • sporné a nesporné rozvody manželství
 • úprava a vypořádání společného jmění manželů
 • úprava poměrů k nezletilým dětem
 • vymáhání dlužného výživného
 • osvojení, včetně osvojení zletilých
 • zastupování ve sporech z pracovněprávních vztahů
 • sepis pracovních smluv, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • právní pomoc při ukončení pracovního poměru včetně sporů o neplatnost ukončení pracovního poměru
 • komplexní poradenství zaměstnavatelům
 • zakládání a změny obchodních korporací
 • nabývání a převody majetkových účastí
 • likvidace obchodních společností
 • zajišťování běžné korporátní právní agendy
 • příprava návrhů na oddlužení a insolvenčních návrhů
 • podání přihlášek do insolvenčního řízení
 • právní zastupování věřitelů i dlužníků, včetně zastupování v insolvenčním řízení a incidenčních sporech před soudy a zastupování ve věřitelských orgánech
 • obhajoba v trestních věcech
 • sepis trestních oznámení
 • uplatnění nároků a zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastoupení v přestupkových řízeních

Pro všechny oblasti nabízených služeb poskytujeme právní pomoc i při zastupování našich klientů ve sporech vedených mimosoudně, jakož i v řízeních řešených soudní cestou či v rámci rozhodčího řízení. Významnou část naší práce představuje právní zastoupení před soudy či jinými orgány. Poskytujeme našim klientům potřebnou právní pomoc, ať již mají v podat žalobu nebo sami podané žalobě čelí. Vedeme za klienta jednání s protistranou s cílem dosáhnout smírné dohody a následně s klientem projednáme možnosti dalšího vedení sporu. Pokud dojde k dosažení dohody s protistranou, pak jsme připraveni navrhnout znění dohody či smlouvy, řešící úpravu vzájemných vztahů sporných stran. V případě volby soudního či rozhodčího řízení přebíráme komplexní právní zastoupení v řízení, tedy sepisujeme odpovídající návrhy na zahájení soudního či rozhodčího řízení nebo vyjádření strany žalované a účastníme se všech soudních jednání. V případě neuspokojivého výsledku některé fáze řízení podáváme veškeré řádné i mimořádné opravné prostředky a pro dosažení úspěchu ve věci jsme připraveni se domoci práv našich klientů i u Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu či Evropského soudu pro lidská práva.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.